Thau Cicles Formatius

Disseny:

Altres cicles:

Disseny:

Altres cicles:

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informem que:

El titular del web és Fundació CIC, amb domicili a la Via Augusta, 205, i CIF G-08943086. Correu electrònic de contacte: iccic@iccic.edu Telèfon: 93 200 11 33.

 1. CONDICIONS DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

2.1 – Dret d’informació
D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament general de protecció de dades 2016/679, us fem arribar la informació següent:

2.1.1. Identificació de responsables
El responsable del tractament és la Fundació CIC amb les dades de contacte que consten a l’apartat 1 d’aquest avís. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) al correu electrònic iccic@iccic.edu.

2.1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica

2.1.2.1.- Finalitat general
Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu al web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin crear mentre mantingueu relació amb nosaltres s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat de la Fundació CIC. Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar-vos informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal. La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb la Fundació CIC, les obligacions legals i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

2.1.2.2.- Tractament d’imatges
A la Fundació CIC documentem els esdeveniments de caràcter públic que organitzem amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió al nostre web o a altres espais de difusió pública d’informació, com són la mateixa web, les xarxes socials, en què disposem de perfil creat i publicacions en webs pròpies o a la premsa. Les xarxes socials en què la Fundació CIC i les seves escoles tenen perfil creats són les següents: Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube i Instagram. Podeu obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la nostra web o contactant amb el Departament de Comunicació de la Fundació o el Departament d’Informació de les escoles. El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels interessats o en aplicació de l’article 8 de la Llei orgànica 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

2.1.3.- Categories de destinataris
Per donar compliment a les finalitats anteriors podran consultar les vostres dades:

 • El personal degudament autoritzat per la direcció de les escoles de la Fundació CIC.
 • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la vostra demanda.
 • L’Administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el DPD.

2.1.4.- Transferència internacional de dades
Per desenvolupar les nostres funcions no cedim ni dipositem dades fora de la Unió Europea.

2.1.5.- Termini de conservació de la informació
Conservarem les vostres dades mentre es mantingui la finalitat per a la qual són contractades, sempre que no hi hagi un termini legal que requereixi un període més gran de conservació, supòsit en el qual cal aplicar aquest termini.

Les dades tractades en virtut del consentiment atorgat pels interessats s’han de conservar mentre aquest consentiment no hagi estat revocat.

2.1.6.- Drets dels interessats
Teniu dret a consultar, a rectificar i a suprimir les vostres dades, a oposar-vos al tractament d’aquestes dades, a limitar-ne el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu. Per exercir aquests drets podeu enviar un correu electrònic a iccic@iccic.edu

2.1.7.- Dret de reclamació
L’organisme competent per conèixer l’aplicació correcta de les normes sobre el tractament de la informació és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer de Jorge Juan, 6 de Madrid.

2.1.8.- Obligacions de l’interessat
L’interessat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, i és l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació. Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries, en funció de la demanda que faci l’interessat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar en l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

2.1.9.- Elaboració de perfils
Per a l’acompliment dels objectius de la Fundació CIC i, sobretot, per prestar una atenció més personalitzada, acurada i eficaç a l’interessat, de vegades és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.2. Consentiment de l’interessat
S’entén que l’interessat accepta les condicions establertes si accepta les presents condicions de privacitat i el tractament de la informació mitjançant l’acceptació que es troba en tots els formularis de recollida de dades o si ens dirigeix un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades de la Fundació CIC, que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per preservar la integritat i la seguretat de la informació que tractem.

 2.3. Seguretat
La base de dades està dotada de les preceptives mesures de seguretat i hem establert tots els mitjans tècnics al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Qui accedeixi a aquest web i el faci servir tindrà la consideració d’usuari. L’usuari, pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

3.1 Genèriques
Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs i a la resta d’eines de participació continguts que atemptin contra els principis següents:

 • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
 • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • La protecció de la joventut i de la infància.
 • El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’interessat.
 • El respecte a la propietat intel·lectual de les publicacions.
 • En general, el respecte a la legalitat vigent.

3.2 Particulars

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que pot ser necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari és responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix a través dels seus llocs web i eines de participació. Amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per:

 • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic i, si s’escau, utilitzar els d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.

La Fundació CIC es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que no resultin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, la Fundació CIC no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

3.3 Ús de contrasenyes

L’accés a determinats continguts pot requerir un codi d’usuari i una contrasenya. Si és així, us ho comunicaran oportunament. Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular del domini no és responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc és responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

 1. RESPONSABILITAT

La Fundació CIC no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. La Fundació CIC es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

 1. MODIFICACIONS D’AQUESTES CONDICIONS I VIGÈNCIA

La Fundació CIC pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, i publicar-ne les modificacions tal com apareixen.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació CIC i l’usuari es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals corresponents a la demarcació judicial del domicili de la Fundació CIC.